Общи условия

Общи условия на електронен магазин на Б.Браун Медикал – България

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО настоящите Общи условия на електронния магазин на Б.Браун Медикал в България („Общи условия“), преди каквото и да е ползване на inkospor.bg („нашия уебсайт“), опериран от дрогерията на „Б.Браун Медикал“ ЕООД, България („ние“, „нас“, „наш“).

Всеки ползвател на нашия уебсайт, независимо дали е физическо лице, навършило 18 години, (потребител или търговец), представител или служител в юридическо лице или каквото и да е друго правно образувание („Вие“, „Вас“, „Ваш“), който по какъвто и да е начин ползва нашия уебсайт или каквато и да е част от съдържанието в него, е обвързан от тези Общи условия.

Тези Общи условия уреждат правилата, които се прилагат, когато ползвате нашия уебсайт и когато сключвате договори с нас чрез електронния магазин на Б.Браун Медикал – България („нашия eлектронен магазин“).

В случай, че не сте съгласни изложените тук Общи условия или част от тях и не желаете да бъдете юридически обвързан от тях, следва да не продължавате да използвате Нашия уебсайт по какъвто и да е начин.

С всяко ваше действие, с което пряко или косвено използвате съдържанието на нашия уебсайт, Вие се съгласявате  с настоящите Общи условия, в резултат на което отношенията между Вас и „Б. Браун Медикал“ ЕООД ще се уреждат съгласно разпоредбите на Общите условия, валидни към момента на използване на нашия уебсайт.  „Б. Браун Медикал“ ЕООД не приема отклонение от настоящите Общи условия, дори и изрично да не сме се противопоставили на такива в кореспонденция или комуникация с Вас.

ПРАВНА РАМКА

„Б.Браун Медикал“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, сграда А2, офис 111.

„Б.Браун Медикал“ ЕООД притежава Удостоверение №73/15.03.2023 г., издадено от Столична регионална здравна инспекция, за регистрация на дрогерия, съгласно българския Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, находяща се на адрес в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, сграда А2, партер, помещение А1, с ръководител на дрогерията Тони Красимиров Тонев.

„Б.Браун Медикал“ ЕООД отговаря на изискванията и упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия, Закон за защита на потребителите, Закон за защита на личните данни, и т.н., както и приложимата подзаконова нормативна уредба в Република България,  която касае устройството, реда и организация на работа на дрогерия и електронен магазин.

ОБХВАТ И ИНФОРМАЦИЯ

„ Б. Браун Медикал“ ЕООД  не предлага за продажба и не продава никакви лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Нищо в нашия уебсайт не съставлява и не следва да се възприема като предложение за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане в обратен смисъл ние не се считаме за обвързани с такива оферти и не приемаме поръчки за такива продажби. В случай, че забележите нещо съмнително, МОЛЯ да ни сигнализирате веднага на eshop.bg@bbraun.com.

Полагаме усилия да Ви предоставим точна и надеждна информация относно продуктите, предлагани в нашия електронен магазин, която минимално включва:

 • номенклатурата и цената на всички предлагани продукти;
 • стойността на транспортните разходи за доставка, невключени в цената;
 • начин на плащане, доставка и изпълнение на договора, вкл. на договора за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите;
 • правото на потребителя да се откаже от договора за продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и случаите, в които върнатият продукт може да не бъде приет (За повече подробности моля прочетете нашата Политика за отказ и връщане от потребители в съответния раздел на нашия уебсайт.)
 • информация за органите, осъществяващи контрол върху дейността на дрогерията и електронния магазин (Надзорни органи).

В случай на двусмисленост или неяснота относно информацията на нашия уебсайт и за избягване на недоразумения, следва да се обръщате с въпроси към нас на имейл адрес eshop.bg@bbraun.com.

Ние си запазваме правото да коригираме евентуални грешки, пропуски или неточности в информацията на нашия уебсайт. Също така не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на нашия уебсайта без прекъсване или без грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Вие използвате на собствен риск предоставените в нашия уебсайт връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях.

Препоръчваме да извършите консултация със специалист както преди, така и след набавяне на информация за нашите продукти, преди извършване на покупка по електронен път чрез нашия електронен магазин и/или физически в  дрогерията ни.

Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продукта от производителя. Ние не гарантираме пълнотата и достоверността на предоставената от производителя информация. Въпреки най-добрите ни усилия да Ви осигурим пълна, точна и полезна информация, ние не изключваме възможността от грешки, пропуски, забавяне, неактивни функционалности на уебсайта, загуба на информация, частични данни и т.н., резултат от техническа или човешка грешка, и няма да носим отговорност за такива дефицити или грешки в информацията.

Доколкото статиите или други елементи на нашия уебсайт включват някаква  информация за здравни грижи, тя само описва общи принципи и в никакъв случай не следва да се тълкува като специфична инструкция за индивидуална терапия, защото няма такава цел. Никаква информация на нашия уебсайт не представлява медицинска консултация и не следва да се тълкува като консултация или ръководство за самолечение. Информацията има чисто справочен характер и цели единствено да осигури още един информационен източник наред с други подобни източници. Информацията на нашия уебсайт  в никакъв случай не замества медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран специалист. При всяко съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, Вие следва да се обръща за медицинска консултация към квалифициран специалист. Във връзка с което, при ползването на нашия уебсайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че „Б. Браун Медикал“ ЕООД не носи отговорност за никакви евентуално възникнали рискове или вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на нашия уебсайт.

Вие нямате право да публикувате на нашия уебсайт каквито и да е коментари, публикации с невярно, обидно или клеветническо съдържание и всякакви Ваши такива действия ще бъдат премахвани от нашия уебсайт и санкционирани по законовия ред.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на нашия уебсайт е предмет на защита като интелектуална собственост, включително, но не само авторски права, търговски марки и др.

Никой, нито Вие, нито трето лице, няма право да ползва съдържанието на уебсайта, изцяло или отчасти, за никакви търговски или стопански цели.

Материалите на нашия уебсайт, включително статии, информационни карети, изображения, графики, таблици и т.н., не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани или обработвани по какъвто и да е начин без нашето предварително разрешение. Разрешение за изтегляне на материали от нашия уебсайт се дава само за лични, некомерсиални цели. Ние забраняваме публикуване на копие на Нашия уебсайт или на каквито и да е части от него. 

ПОРЪЧКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ

Нашият уебсайт Ви дава възможност да разгледате и получите информация за продуктите и да направите поръчка за закупуване.  Ние си запазваме правото да посочваме максимален или минимален брой продукти за закупуване в зависимост от тяхната опаковка.

В нашия електронен магазин Вие можете да поръчате всеки продукт като гост или след като регистрирате клиентски (потребителски) профил. С клиентски профил не Ви се налага да въвеждате своите лични данни всеки път, когато ползвате нашия електронен магазин, но можете да влезете в своя клиентски профил със своята електронна поща и парола преди или по време на процеса на поръчка. Нямате задължение да закупувате нито един от предлаганите от нас продукти, само защото сте си направили регистрация.

Винаги, когато правите поръчка за закупуване, трябва да попълните регистрационната форма, в която се задължавате да посочите само верни данни, необходими за идентифицирането на купувача, който сключва договора за продажба от разстояние, за издаването на фактура и протоколи за доставка, включително валиден пощенски адрес, телефонен номер и електронна поща. В случай, че при поръчка се колебаете относно избора на размер и други специфични особености на продукта, можете да получите допълнителна консултация по телефона или на място в дрогерията.

При регистрация на клиентски профил и сключване на договор за продажба от разстояние ние събираме следната информация за клиентите:

 • Лични данни на физическо лице – име и фамилия, точен адрес за доставка, телефон за контакт и електронна поща;
 • Данни на юридическо лице – наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК, идентификационен номер по ЗДДС, точен адрес за доставка, име и телефон за контакт и електронна поща.

В случай че клиентът желае издаване на данъчна фактура на данъчно незадължено физическо лице, той трябва да окаже необходимото съдействие за нейното издаване като  предостави три имена, ЕГН и адрес за фактуриране.

Предоставената информация от физическите лица във връзка с поръчка за закупуване или отваряне на клиентски профил се класифицира като лични данни и се обработва, администрира, пази и защитава в съответствие с действащото законодателство и Кодекса за защита на личните на данни на Б. Браун Медикал ЕООД,  който ви разясняваме в Уведомлението за защита на лични данни.

Обработването на поръчката и/или изпълнението на договора може да бъде забавено поради грешен или непълен адрес за доставка или грешен или непълен телефон за контакт.

Когато Вашата лична информация се променя, вие носите отговорност за нейното актуализиране. Всички промени могат да се направят онлайн, след като влезете в „Моя профил“. Вие се задължавате да поддържате актуална информацията, която сте длъжен да предоставите като ползвател и своевременно да нанесете промени в клиентския профил  при смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Ние не носим отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и разходите за повторното им изпращане се поемат от Вас.

С отбелязване с „Прочетох и се съгласявам с правилата и отметка в полето условията на сайта”, вие извършвате своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларирате, че сте запознат с тези Общи условия и ги приемате изцяло.

Използваме данните, които ни предоставяте, без Ваше отделно и допълнително съгласие изключително за изпълнението и обработването на Вашата/ите поръчка/и, , както и за доставка на продуктите до адреса за доставка, предоставен от купувача. Всяка допълнителна употреба на Вашите лични данни за целите на рекламиране, маркетингово проучване или изработване на оферти, изисква Вашето изрично съгласие. Имате възможност да дадете такова изрично съгласие и преди да направите Вашата поръчка. Такова изрично съгласие е напълно доброволно и имате достъп до него на нашия уебсайт по всяко време, ако желаете да се възползвате от правото си да го отмените.

Данните, които предоставяте, се съхраняват във Вашия клиентски профил, докато го  акриете сам. В случай, че поръчвате само като гост, без да създавате клиентски профил, ние пазим Вашите данни само в рамката на нашите данъчни и търговски задължения.

Вашият клиентски профил може да бъде закрит по всяко време по Ваша молба, изпратена на адрес: inkospor.bg.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички лични данни, получени от нас, се използват само с цел обслужване на ползвателите на нашия уебсайт, включително в преддоговорните отношения, приемането на поръчки за закупуване, сключването и изпълнението на договора за продажба от разстояние и всички свързани с тях въпроси.

Ние оперираме нашия уебсайт и електронен магазин като изхождаме от принципната позиция, че правото на физическото лице на защита на неговите или нейните лични данни е основно право, което трябва да бъде гарантирано и в рамките на нашата стопанска дейност. Ние стриктно съблюдаваме изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), и спазваме Закона за защита на лични данни, за да гарантираме необходимата надеждност и високо ниво на защита на личните данни.

Ние не предоставяме достъп до лични данни на трети лица под никаква форма, освен в случаите и по реда на закона и Кодекса за защита на личните на данни на Б. Браун Медикал ЕООД,  който ви разясняваме в Уведомлението за защита на личните данни, с което в подробности можете да се запознаете на нашия уебсайт в съответния раздел.

Ползвателят с клиентски профил носи пълна отговорност за опазване на своето потребителско име и парола, както и за всички действия на трети лица с тях. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, за откраднати или изгубени  потребителско име и/или парола, Вие трябва незабавно да ни уведомите на адрес eshop.bg@bbraun.com,   за да вземем мерки за преустановяване на достъпа до клиентската сметка и личните данни в нея.

Ползвателят на клиентски профил може самостоятелно да го изтрие по всяко време по собствено желание през уебсайта.

ОНЛАЙН ПРОЦЕДУРА НА ПОРЪЧКА

За избягване на съмнение, представянето на продукти на нашия уебсайт и онлайн магазин не представлява правнообвързваща оферта, а само публична покана да се правят поръчки по смисъла на чл. 290 от Търговския закон.

Приемаме поръчки и доставяме само на територията на Република България.

За да направите поръчка, започнете да поставяте желаните продукти в кошницата. Там можете да променяте по всяко време желаното количество или напълно да изтривате продукти. Когато сте поставили всички желани продукти в кошницата за настоящата Ви поръчка и искате да продължите към нейното завършване, трябва да натиснете бутон „ Поръчка“, за да продължите напред и да достигнете до уебстраница, на която можете да въведете своите данни и след това да изберете метод на доставка и метод на плащане. След това можете да разгледате какво сте въвели на страница с обобщена информация, която ще се отвори. За да коригирате грешки във въведеното (например, относно метод на плащане, адрес, количество и др.), трябва да  се върнете до съответното поле, което искате да промените, и да го редактирате. За да прекратите процедурата на поръчка, можете просто да затворите Вашия прозорец на браузъра.

Правите последната стъпка в онлайн процедурата на поръчка като натискате  бутона за потвърждение „Поръчване“ в края на страницата с обобщена информация и с това Вие изпращате поръчка, която представлява правно обвързваща оферта за закупуване на продуктите, показани на страницата с обобщена информация. Юридическите лица са обвързани с поръчката за срок от две (2) седмици, след като бъде направена поръчката. Физическите лица, които действат в качеството на потребители, имат право да се откажат от поръчка и да върнат продукта, съгласно Политика за отказ и връщане от потребители. За избягване на съмнение с натискане на бутона за потвърждение „Поръчване”. Вие се задължавате да заплатите сумата, формирана от цената на продуктите, транспортните разходи и други разходи, ако такива са указани на страницата с обобщена информация.

Веднага след изпращането на поръчката ще получите автоматично потвърждение за поръчката на електронната поща, която сте предоставили. Такова автоматично потвърждение на поръчката обаче все още не представлява приемане на Вашата оферта за закупуване на продуктите в направената поръчка. Всички поръчки се записват в нашата система за Електронно обработване на данни (ЕОД) за по-нататъшна обработка. След като веднъж поръчката е регистрирана в нашата ЕОД система, клиентът няма възможност повече да прави корекции по нея.

В случай, че поръчаните продукти не са на склад или в други случаи на липса на наличност на поръчаните продукти, ние си запазваме правото да не приемаме поръчка и да не доставяме, и ще Ви уведомим за това с електронна поща. В случай, че вече сте заплатили такива продукти, ние ще Ви възстановим всяка сума (плащане), които вече сме получили от Вас в рамките на пет (5) работни дни. За избягване на съмнение в такъв случай не се сключва договор между Вас и нас.

В случай, че артикул от Вашата поръчка не е наличен, ние си запазваме правото да направим частична доставка на всички останали поръчани продукти, освен ако Вие изрично не сте заявили в секцията „Бележки към поръчката (по избор)”.

, че такава частична доставка на поръчката не е във Ваш интерес и поради това е необоснована за Вас.

Приемането на поръчката (Вашата оферта за закупуване на поръчаните продукти) от наша страна се осъществява в работни дни от 9.00 до 17.00 часа с отделна електронна поща за приемане.

Договорът между Б. Браун Медикал“ ЕООД и Купувач се счита за сключен от момента на приемането на поръчката от наша страна, независимо дали  нашата електронната поща е получена във Вашата основната кутия, в папка „спам“ или друга папка и независимо кога точно сте узнали за нашето приемане.

Съдържанието на договора между Вас и „Б. Браун Медикал“ ЕООД включва Вашата поръчка, която е приета от нас, и тези Общи условия, които са валидни към момента, в който Вие правите поръчката за покупка. Нито един от договорите между Вас и „Б. Браун Медикал“ ЕООД няма да бъде достъпен до други клиенти на дружеството.

Ние съхраняваме на електронен носител за срок от пет години Вашата поръчка и нашата документация по нея, включително нашето автоматично потвърждение и последващо приемане на поръчката и изпращане на продуктите.

ДЪЛЖИМА СУМА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на продуктите в нашия електронен магазин са брутни цени, включващи ДДС, но невключващи транспортни разходи за доставка.

Съответните транспортни разходи са указани отделни във формуляра за поръчка и са за сметка на купувача, с изключение на упражнено от потребителя право на отказ от поръчката преди транспортните разходи да бъдат направени.

В случай, че ние изпълняваме Вашата поръчка с доставки на части, Вие ще заплатите само транспортните разходи за първата частична доставка. В случай, че доставката на части е по Ваше искане, ще начислим транспортни разходи за всяка частична доставка.

Дължимата сума представлява общата сума на цените на всички поръчани продукти и транспортните разходи за доставка, както и други разходи, ако са приложими и указани на страницата с обобщена информация.

Ние приемаме само пълно плащане на дължимата сума чрез някой от следните начини за плащане:

 • Наложен платеж
 • Плащане в брой на място в дрогерията

За избягване на съмнение продуктите остават наша собственост до пълното плащане на дължимата сума.

ДОСТАВКА

Продуктите, предлагани в нашия електронен магазин, стандартно се изпращат на следващия работен ден, след като е направена поръчката и е платена (с изключение на наложен платеж и плащане в брой на място в дрогерията), освен ако друго изрично не е указано до продукта. За всякакви забавяния на изпращането ще Ви уведомим с електронна поща.

Срокът на доставка е не по-дълъг от 5 (пет) работни дни, от деня на сключване на договора между   Вас и „Б. Браун Медикал“ ЕООД, в зависимост от избрания метод ни условията на доставка на лицензирания куриер, ако са приложими.

Ние водим документирана система за проследяване на всички наши пратки.

След като пратката бъде предадена на доставчика, Вие получавате автоматично генерирано съобщение от него с номер на пратката, по който можете да проследите доставянето и цялата информация за очакваната дата на доставка.

В случай, че доставката не може да се осъществи, защото сте предоставили неточен или непълен адрес, вие следва да понесете всички увеличени разходи за доставка.

Доставката е безплатна за поръчки на обща стойност повече от 120 лв  с ДДС (сто и двадесет лева с ДДС).

За повече подробности на нашата Политика за доставка и Политика за отказ и връщане от потребители моля прочетете съответния раздел в нашия уебсайт.

ПОЛИТИКИ НА УЕБСАЙТА

Моля прочетете внимателно всички Политики и Уведомления на нашия уебсайт, защото те са неразделна част от тези Общи условия. Политиките са следните:

 • Политика за доставка
 • Политика за отказ и връщане от потребители
 • Уведомление за защита на личните данни

ВРЪЗКИ

Надзорни органи

Следните органи в Република България са компетентни да осъществяват контрол върху нашата дейност:

•  Столична регионална здравна инспекция

Уебсайт: https://srzi.bg

•  Комисия за защита на потребителите

Уебсайт: www.kzp.bg

•  Комисия за защита на личните данни

Уебсайт: www.cpdp.bg

•  Комисия за защита на конкуренцията

Уебсайт: www.cpc.bg

Други връзки:

•  Изпълнителна агенция по лекарствата

Уебсайт: www.bda.bg

•  Български фармацевтичен съюз

Уебсайт: https://bphu.bg/

•  Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Уебсайт: https://baap.bg/