Политика за отказ и връщане

Политика за отказ и връщане за потребители на електронен магазин на Б.Браун Медикал – България

Настоящата  Политика за отказ и връщане за потребители е неразделна част от Общите условия на електронния магазин на Б.Браун Медикал в България.

Политиката за отказ и връщане на закупен продукт/и от страна на  потребителите урежда в подробности правилата, които се прилагат при упражняване на правото на потребителя за отказ от договора за дистанционна продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите и случаите, в които ”Б. Браун Медикал“ ЕООД има право да откаже да приеме обратно върнатия продукт. За избягване на съмнение – тази Политика не урежда останалите въпроси, свързани с правата на потребителите по силата на закона. 

Право на потребителя за отказ преди изпращане

Потребителят има право да откаже поръчката си по всяко време преди сключване на договора, както и да се откаже от договора преди изпращането на поръчаните продукти, без да дължи заплащането на каквито и да е разходи.

Правото на потребителя за отказ преди изпращане се упражнява чрез безусловно писмено изявление в този смисъл, което следва да бъде изпратено на имейл адрес eshop.bg@bbraun.com

Право на потребителя за отказ от договора след приемане на продуктите

Потребителят има право да се откаже от договора за дистанционна продажба, без да посочва причина и без да дължи обезщетение, в 14-дневен срок от приемане на продуктите.

Правото на потребителя за отказ и връщане се упражнява чрез недвусмислено изявление, изпратено на имейл адрес eshop.bg@bbraun.com или чрез изпращане заедно с върнатия продукт на следния образец на изявление, съгласно Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите:

До „Б.Браун Медикал“ ЕООД с ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление в  гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, сграда А2, офис 111; имейл адрес eshop.bg@bbraun.com :

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения договор за дистанционна продажба на следния/те продукт/и:

……………………………………,

Поръчан/и на ……………………..
Получен/и на ……………………….,
Име на потребителя:….…………………………………………………….
Адрес на потребителя: ……………………………………………………..
Банкова сметка на потребителя: …………………………………………..
Подпис на потребителя: ………………………………………………..
Дата: ………………………………………….

При упражняване на правото на отказ и връщане потребителят е длъжен да върне закупените продукти на адрес гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, сграда А2, партер, помещение А1 – Дрогерия, не по-късно от 14 дни след тяхното получаване, в същия вид, в който ги е получил (без изменения), с незасегната и не нарушена първична и цялостна опаковка, немаркирани и не надраскани, неизползвана, така че да не се намалява стойността им. За избягване на съмнение не считаме за опаковка  пликовете и други опаковъчни материали, използвани за превоза на продуктите, различни от фабричната опаковка на продукта. Разпечатване на целофан, премахване на залепващи покрития, маркиране, надраскване и др. се считат за засегната и нарушена първична опаковка.

Преди тяхното връщане и докато се намират у него/нея, потребителят е длъжен да съхранява получените продукти съгласно условията за съхранение, отбелязани на етикета или другаде, за да бъде запазено тяхното качество и безопасност.

В случай, че продуктът е върнат след изтичане на 14-дневния срок, или в случай, че е върнат, без да отговаря на изискванията за вид и опаковка, ние имаме право да откажем да приемем върнатите продукти и правото на потребителя за отказ и връщане ще се счита за ненадлежно упражнено.

За избягване на съмнение потребителят може първо да упражни правото си на отказ по електронен път и след това да върне продукта, но във всички случаи и  двете следва да бъдат направени не по-късно от 14 дни след получаване на продукта.

В случай на отказ и връщане на продукт потребителят е длъжен да заплати  преките разходи за връщане на продуктите, както и разходите за доставка на продуктите. Всички разходи, които потребителят е направил за получаването и връщането на продукта, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка. 

При надлежно упражняване на правото на отказ и връщане от потребител ние се задължаваме да възстановим платената цена на продукта/ите на банковата сметка на потребителя в срок от 20 (двадесет) работни дни от приемане на върнатите продукти. Потребителят изрично се съгласява, че възстановяването на цена на върнатите продукти се осъществява само по банков път, независимо от начина на плащане на поръчката. За избягване на съмнение на връщане подлежи само цената на върнатите и приети обратно продукти, не и  заплатените от клиента разходи за доставка и връщане на продуктите.

Изключения от право на отказ и връщане

Потребителят няма право на отказ и връщане на следните видове продукти:

  • продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други продукти или стоки, от които не могат да бъдат отделени.