Защита на личните данни

Уведомление за защита на личните данни

Това Уведомление за защита на личните данни е в съответствие с Кодекса за защита на лични данни на „Б. Браун Медикал“ ЕООД, който е неразделна част от Общите условия на електронния магазин на  дружеството в България.

Това Уведомление за защита на личните данни цели единствено да изясни на купувача приложимите правила и процедури относно защитата на личните данни. В случай, че имате допълнителни въпроси и/или желаете да получите копие от Kодекса за защита на личните данни на Б. Браун Медика ЕООД, моля свържете се с нас на имейл personaldataprotection.bg@bbraun.com, така че да можем да ви предоставим допълнителна информация.

Принципи

Събирането и обработване на лични данни се основава на следните принципи:

 • Минимизация    
 • Законосъобразност
 • Информираност/Прозрачност
 • Точност
 • Защита на данните на етапа на проектирането
 • Защита на данните по подразбиране
 • Цялостност и поверителност
 • Ограничение на съхранението
 • Отчетност

Събиране, обработване и предоставяне на лични данни

Събирането на лични данни има за цел идентифициране на страната, която закупува продуктите чрез електронния магазин. Данните, свързани с адреса за доставка, са необходими за изпълнение на договора.

На избрания от Вас куриер, с цел извършване на доставката, се предоставят следните данни: две/три имена, телефон, имейл адрес, адрес за доставка.

Лични данни могат да се предоставят и на компетентни органи в случай, че са изискани в рамките на приложими законови процедури. Във всички останали случаи, ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие.

Личните данни се обработват и съхраняват за срок до 1 година след закриване на клиентския профил, освен ако не подлежат на по-дълъг законов срок на съхраняване.

Длъжностното лице по личните данни

Можете да се свържете с длъжностното лице по личните данни на следния имейл адрес: personaldataprotection.bg@bbraun.com

Права на субектите на личните данни

Във връзка с Вашите лични данни имате всички права по закона и Кодекса за защита на лични данни на Б. Браун Медикал, включително право на възражение и жалба до надзорния орган.

Субектът на лични данни упражняват правата си чрез писмени искания до длъжностното лице по личните данни, които следва да съдържат:

 • Данни относно Субекта, който упражнява съответното право в обем, който позволява идентифицирането му;
 • Посочване на категориите данни, за които се упражнява съответното право;
 • Посочване на конкретното искане/право, което се упражнява и обстоятелствата, които обосновават упражняването му, както и законово, договорно или друго основание за упражняване на правото;
 • Подпис на Субекта, подал искането.

Искането се обработва в срок до 5 работни дни от постъпването му, в случай че не е налице правна или фактическа сложност на предмета.

Споровете, относно защитата на лични данни, ще бъдат решавани в дух на добра воля и сътрудничество, като страните си определят за това срок от 30 работни дни от първите преговори, а при правна и фактическа сложност – 45 работни дни. За преговорите се водят протоколи, а постигнатото съгласие на страните за разрешаване на спора се посочва в писмено двустранно споразумение.